یادگیری عمیق‌تر از راه خدمت

این مقاله که نوامبر سال ۱۹۹۰ در ماهنامه‌ی Educational Leadership به چاپ رسید، کار مشترک دو آموزش‌گری‌ است که به‌طور مستقیم در یک پروژه‌ی یک‌پارچه خدمت‌محور در سه منطقه‌ی آموزشی اجرا شد.

ماری کِی. نِبگِن (Mary K. Nebgen) معاون مدارس عمومی شهر تاکوما در ایالت واشنگتن، و کیِت مک‌فیرسون (Kate Mc. Pherson) مدیر پروژه‌ی یادگیری از راه خدمت که به‌طور همزمان در سه مناحیه‌ی آموزشی اجرا شد، این مقاله را نوشته‌ و از تجربه‌شان در اجرای پروژه‌های توانمندسازی نوجوانان از طریق روش یادگیری از راه خدمت توضیح داده‌اند.

ماهنامه‌ی Educational Leadership از انتشارات انجمن غیردولتی نظارت و برنامه‌ریزی درسی (ASCD) است که یکی از منابع معتبر در حیطه‌ی آموزش و یادگیری به شمار می‌آید. انجمن ASCD سال ۱۹۴۳ تأسیس شد و در حال حاضر بیش از ۱۲۵هزار معلم از ۱۲۸ کشور دنیا عضو آن هستند.