آشنایی با گروه‌های تجربه

اِتِنی وِنگِر (Etienne Wenger)  و بِوِرلی ونگر (Beverly Wenger) نویسندگان این مقاله‌اند و آن را در وب‌سایت‌شان منتشر کرده‌اند. آن‌ها در وب‌سایت مشترک‌شان نوشته‌اند نه‌تنها ازدواج کرده‌ایم که یک مشارکت حرفه‌ای را در عرصه آموزش شکل داده‌ایم. هر دو متخصص آموزش‌اند؛ آقای اِتِنی وِنگِر بر یادگیری اجتماعی متمرکز است و خانم بورلی ونگر عمدتاً روی طراحی ساختارهای یادگیری و آموزش و تسهیلگری فرآیندها و فعالیت‌های آموزشی کار می‌کند.

در این مقاله مشترک آن‌ها بر ویژگی‌های ساختار یادگیری از طریق «گروه‌های تجربه» که آقای ونگر مبدع آن است، متمرکز شده‌اند و فرآیند یادگیری جمعی از طریق عضویت در این گروه‌ها را شرح می‌دهند.