گوش کردن و تفکر انتقادی

مرجع: Human Communication

نویسندگان: جودی پیرسون (Judy C. Pearson) و پُل نلسون (Paul E. Nelson) از دانشگاه داکوتای شمالی و اسکات تیتزوُرث (Scott Titsworth) و لین هارتر (Lynn Harter)

تاریخ انتشار: ۲۸ مهر ۱۳۹۳

متن حاضر ترجمه بخش پنجم از فصل اول کتاب Human Communication است. این کتاب نخستین بار در سال ۲۰۰۳ منتشر شد و تاکنون پنج بار تجدید چاپ شده است. این بخش از کتاب ضمن معرفی دقیق فرآیند گوش کردن و انواع آن، به ارتباط گوش کردن با تفکر انتقادی می‌پردازد و راهکارهایی برای تمرین و پرورش مهارت‌های گوش کردن و تفکر انتقادی پیشنهاد می‌دهد.

بخش پنجم از فصل اول کتاب این‌طور آغاز می‌شود: 

آن‌چه با مطالعه‌ی این بخش و تفکر درباره‌ی آن فرا می‌گیرید:

۱- می‌توانید فرآیند گوش کردن را توصیف کنید و تفاوت آن با شنیدن را تشخیص دهید.

۲- سه دلیل بیاورید که چرا گوش کردن اهمیت دارد.

۳- گوش کردن فعال، همدلانه، انتقادی و لذت‌بخش را تعریف کنید و برای هر کدام مثال بیاورید.

۴- موانع گوش کردن فعال را تحلیل کنید (شامل پارازیت‌های درونی و بیرونی، برداشت‌هایمان از دیگران و حتی رفتار خودمان)

۵- با استفاده از راهکار‌های تفکر انتقادی، موقعیت کلی ارتباط و پیام گوینده را ارزیابی کنید.

۶- تفاوت‌های میان زنان و مردان در زمینه‌ی گوش کردن را توصیف کنید.

۷- راهکار‌های کلی گوش کردن فعال را در موقعیت‌های خاص (شامل محیط کار، کلاس درس و محیط‌های میانجی) به کار ببندید.

۸- ملاحظات اخلاقی را در گوش کردن مراعات کنید.