پازل گروهی

این فعالیت برای شرکت‌کنندگانی از همه‌ی گروه‌های سنی مناسب است، مشروط بر اینکه موضوع آن متناسب با سن شرکت‌کنندگان انتخاب شود و معلم یا تسهیلگر گفت‌وگوها را به نحوی هدایت کند که برای شرکت‌کنندگان قابل درک باشد. در این بازی دانش‌آموزان در نقش یک متخصص تمرین می‌کنند تا آنچه را در گروه فرا گرفته‌اند، به هم‌گروهی‌های خود یاد بدهند و این سبب می‌شود خودشان هم بهتر مطلب را درک کنند. مهم‌ترین دستاورد این بازی تقویت مسئولیت‌پذیری فردی و گروهی، پرورش روحیه‌ی همکاری و در نظر گرفتن مصلحت و انتفاع جمعی به جای نفع شخصی است.