می‌گویم و می‌شنوم

این فعالیت برای اجرا در مقطع پنجم ابتدایی و بالاتر از آن مناسب است. دانش‌آموزان از طریق این فعالیت در موقعیت‌های متفاوتی نسبت به یک موضوع قرار می‌گیرند و به‌طور عملی با مفاهیم تفاوت، احترام به تفاوت‌ها، نقد پذیری و نقد منصفانه آشنا می‌شوند. این فعالیت به روشی ساده به دانش‌آموزان نشان می‌دهد که برای برقراری ارتباط مؤثر با دوستان و اعضای خانواده‌ نباید لزوماً همگی هم‌عقیده باشند.