معنای یادگیری از راه خدمت

این فعالیت با هدف آشنا کردن دانش‌آموزان با مفهوم یادگیری در جریان ارائه‌ی یک خدمت اجتماعی طراحی شده و برای زمانی مناسب است که معلم می‌خواهد پروژه‌ی یادگیری از راه خدمت را آغاز کند. با اجرای این فعالیت می‌توان مزایای این روش آموزشی-یادگیری را در کلاس به بحث گذاشت و اطمینان یافت که همه‌ تصویری درست و دقیق از یادگیری از راه خدمت در ذهن دارند.