شباهت‌های ما

این فعالیت برای نخستین جلسه‌ی کلاس یا جلسه‌های آغازین سال تحصیلی مناسب است زیرا اصلی‌ترین کارکردهای آن افزایش شناخت شرکت‌کنندگان نسبت به هم و ایجاد احساس همدلی میان افراد و حس تعلق به گروه در تک تک شرکت‌کنندگان است. در این فعالیت شرکت‌کنندگان با هدف یافتن شباهت‌های رفتاری و عاطفی با هم گفت‌وگو می‌کنند، خوب گوش دادن را تمرین می‌کنند و برای درک تفاوت‌ها می‌کوشند.