درست یا غلط

این فعالیت برای زمانی مناسب است که معلم قصد دارد یک پروژه‌ی یادگیری از راه خدمت را در کلاس به اجرا در آورد و پیش از برداشتن نخستین گام‌ها می‌خواهد تصویری که دانش‌آموزان از ارائه‌ی خدمت به جامعه در ذهن دارند، شفاف‌تر شود. در این فعالیت با ارائه‌ی مثال‌ها و نمونه‌هایی تعریف یادگیری از راه خدمت در ذهن یادگیرندگان تثبیت می‌شود.