بازنگری در کلام روزمره ۸

تهدیدهای نامشخص و مبهم که اغلب فراموش می‌شوند، هم اقتدار و ثبات قدم شما به عنوان والد را زیر سؤال می‌برند، هم با معلق گذاشتن کودک و نوجوان در فضای ترس و ناامنی، نوعی خشونت پنهان علیه آن‌هاست. 

جملاتی که بچه‌ها را در شرایط مبهمی درباره وقوع یک اتفاق ناخوشایند در آینده قرار می‌دهد، با درخواست‌هایی شفاف و روشن با پیامدهایی متناسب و عملی جایگزین کنید. پیامدهایی که تحقق‌شان حقوق کودکان را نقض نمی‌کند و به‌جای ایجاد رعب و وحشت در کودک و نوجوان، اثر تربیتی دارند.