بازنگری در کلام روزمره ۶

تعریف و تمجیدی که فوراً یک «اما» همراهش می‌شود، به جای اثر مثبت، تأثیر منفی دارد. اگر هدف‌تان این است که اعتمادبه‌نفس کودک یا نوجوان را بالا ببرید، تشویقش کنید یا مهارت‌هایش را تقویت کنید، همین‌که جمله‌تان را با «اما» تکمیل می‌کنید، از رسیدن به هدف باز می‌مانید و سرزنشی که در جمله‌ی دوم وجود دارد، تشویق جمله‌ی اول را به کل خنثی می‌کند.