سه هفته نخست دوره به آشنایی شرکت‌کنندگان با یکدیگر و مفاهیم اولیه اختصاص دارد و از هفته‌ چهارم طراحی یک پروژه مشارکت اجتماعی آغاز می‌شود. همزمان با فرآیند طراحی و اجرای پروژه که تا هفته دوازدهم ادامه خواهد داشت، نمونه‌هایی از فعالیت‌های مشارکتی دانش‌آموزان حین فراگیری موضوع درسی در ایران و دیگر کشورها در اختیار شرکت‌کنندگان قرار می‌گیرد.

هر شرکت‌کننده به فراخور موضوع کلاس و بر اساس نیازهای آموزشی شاگردانش برای مشارکت آن‌ها در یک فعالیت اجتماعی برنامه‌ریزی می‌کند. در این مسیر تسهیلگران افروز از طریق جلسات منظم هفتگی با تک‌تک شرکت‌کنندگان، در فرآیند طراحی و اجرای پروژه‌های مشارکتی همراه‌شان خواهند بود.

علاوه بر جلسات منظم تک‌به‌تک میان شرکت‌کنندگان با تسهیلگران دوره، جلسات گروهی هفتگی با حضور تمام شرکت‌کنندگان و همین‌طور تالارهایی برای گفت‌وگوی نوشتاری معلمان با یکدیگر در نظر گرفته شده است.