چهار هفته نخست دوره به آشنایی شرکت‌کنندگان با روش یادگیری از راه خدمت و طراحی اولیه یک فعالیت مبتنی بر این روش آموزشی اختصاص دارد. از هفته پنجم اجرای فعالیت در کلاس آغاز می‌شود. گپ‌های گروهی از هفته پنجم به بعد هر دو هفته یک‌بار برگزار می‌شوند.

این دوره بر مشارکت عملی هر یک از شرکت‌کنندگان استوار است؛ یعنی هر یک از شرکت‌کنندگان بر اساس ویژگی‌ها و فضای کلاس درس خود یک طرح یادگیری از راه خدمت را اجرا می‌کنند. در این مسیر، تسهیلگران افروز تک‌تک شرکت‌کنندگان را بر اساس نیازهای آموزشی‌شان و برای حل چالش‌هایی که حین اجرای طرح‌های خدمت‌محور با آن‌ها مواجه می‌شوند، همراهی خواهند کرد.

در جریان این دوره مطالب متنوعی به عنوان منبع آموزشی در اختیار شرکت‌کنندگان قرار می‌گیرد و در هر مرحله از اجرای طرح خدمت‌محور شرکت‌کنندگان از طریق مشارکت در تالارهای گفت‌وگو، فعالیت‌های تعمق و بازاندیشی و گپ گروهی با یکدیگر و با تسهیلگران دوره تبادل نظر و هم‌فکری می‌کنند.

طی سه ماه برگزاری دوره، شرکت‌کنندگان بر اساس یک برنامه هفتگی منظم که از ابتدای دوره در اختیارشان قرار می‌گیرد، باید تسهیلگران افروز را در جریان پیشرفت اجرای فعالیت در کلاس درس‌شان قرار دهند.