این دوره آموزشی به شیوه تسهیلگری اداره می‌شود. به این معنا که سرفصل‌های آموزشی همزمان با طرح در دوره برای اداره دوره هم به کار گرفته می‌شوند. مهارت تسهیلگری، پرسیدن سؤال‌های خوب و چالش‌های تسهیلگری موضوع‌هایی است که در این دوره طرح می‌شوند. شما در جریان برگزاری دوره فعالیت‌های آموزشی را به شیوه تسهیلگری در کلاس درس خود اجرا می‌کنید و از تسهیلگران و سایر شرکت‌کنندگان دوره بازخورد می‌گیرید.

به عنوان پروژه پایانی شما فهرستی از چالش‌هایی را ارائه می‌کنید که در جریان تسهیلگری با آن‌ها روبه‌رو شده‌اید و با همراهی سایر شرکت‌کنندگان برای رفع هر کدام از آن‌ها راهکاری می‌یابید.