این کارگاه درباره‌ی چیست؟

در این کارگاهِ کوتاه می‌کوشیم نگاهی دوباره به این پرسش‌ها داشته باشیم و با انجامِ فعالیت‌هایی به مستندسازیِ یادگیری و نقشِ آن در طراحیِ آموزشی بپردازیم. این دوره برای آموزشگرانی طراحی شده است که می‌خواهند به جنبه‌های خلاقانه‌ی مستندسازیِ یادگیری بپردازند و آن را در طراحی و بازطراحی به کار گیرند.

سرفصل‌های آموزشی

جلسه‌ی اول: مستندسازی برای طراحی

در این جلسه به مهارت‌های مشاهده‌گری و ثبت می‌پردازیم و کاربردِ مستندسازی در طراحیِ فعالیت را تمرین می‌کنیم.

جلسه‌ی دوم: مستندسازی برای بازطراحی

در جلسه‌ی دوم از طریق انجامِ فعالیت‌هایی فکر‌ها و تجربه‌های پیشین را بازبینی و بازنگری می‌کنیم و نقشِ بازاندیشی یا تفکر تأملی در مستندسازی را بررسی می‌کنیم. یادداشت‌برداریِ تأملی (یادداشت‌برداری همراه با بازاندیشی و بازنگری در تجربه‌ها) و نحوه‌ی تنظیم یادداشت‌ها به‌عنوان ابزاری برای مستندسازی بخش دیگری از این جلسه است.

نحوه‌ی برگزاری

این دوره‌ی دو جلسه‌ای در قالبِ وبینار برگزار می‌شود. هر جلسه یک‌ونیم ساعت است و پس از هر جلسه کاربرگ‌هایی برای بازاندیشی به شرکت‌کنندگان داده می‌شود. تسهیلگرانِ دوره با بررسیِ کاربرگ‌ها به شرکت‌کنندگان بازخورد می‌دهند.