این کارگاه درباره‌ی چیست؟

در این دوره، با معرفی و تحلیلِ چند فعالیت‌، درکِ متن را از جنبه‌های مختلف نگاه می‌کنیم و عناصری از درکِ متن را از دریچه‌ی برخی شناسه‌های سوادِ انتقادی بررسی می‌کنیم. این دوره برای آموزشگران و علاقه‌مندانی طراحی شده است که می‌خواهند خودشان و دانش‌آموزان‌شان خوانندگانی فعال باشند و با روش‌های تعاملی، درکِ متن را بر بسترِ سوادِ انتقادی توسعه دهند.
آشناییِ مقدماتی با مهارت‌های بلندخوانیِ تعاملی و تسهیلگری برای شرکت‌کنندگان این دوره مؤثر خواهد بود.

سرفصل‌های آموزشی

جلسه‌ی اول: سَرکِشیِ خط‌ و بر هم زدنِ امرِ عادی

در این جلسه‌ با نگاهی به درکِ متن از منظرِ خواندنِ تعاملی، به نمادین کردنِ متن با آشنایی‌زدایی از شکلِ ظاهریِ نوشتار می‌پردازیم و ارتباطِ درکِ متن را با بر هم زدنِ امرِ عادی از طریقِ تغییرِ شکلِ ظاهریِ نوشتار بررسی خواهیم کرد. این اهداف با با معرفی و تحلیلِ یک فعالیتِ گروهی محقق می‌شوند.

جلسه‌ی دوم: تکثیرِ واژه و گسترشِ چشم‌انداز

در جلسه‌ی دوم به بازشناسیِ دیداریِ واژه‌ها در درکِ خلاقانه‌ی متن می‌پردازیم و نقشِ آن را در گسترشِ چشم‌انداز بررسی می‌کنیم. این هدف نیز با معرفی و تحلیلِ یک فعالیتِ گروهیِ مکمل انجام می‌شود.

جلسه‌ی سوم: تولدِ صحنه و احیای امرِ غایب

در فعالیتِ جلسه‌ی سوم، درکِ نحوی و ارتباطِ معنایی را از دریچه‌ی صحنه‌های غایب می‌بینیم و با معرفیِ فعالیتی دیگر به ارتباطِ درکِ متن با صداهای غایب می‌پردازیم.

نحوه‌ی برگزاری

این دوره‌ی سه‌جلسه‌ای در قالبِ وبینار و با روشِ معرفیِ تحلیلیِ فعالیت برگزار می‌شود. هر جلسه، یک‌ونیم ساعت است و سرفصل‌ها‌ از طریقِ معرفی، اجرا و تحلیلِ فعالیت‌ها ارائه می‌شوند. پس از هر جلسه کاربرگ‌هایی برای پیاده‌سازی و مستندسازیِ فعالیت‌ها به شرکت‌کنندگان داده می‌شود که با تکمیل و فرستادنِ آن، درباره‌ی فرصت‌ها، چالش‌ها و موانعِ اجراییِ فعالیت‌ها بازخورد می‌گیرند.
هر جلسه فعالیت‌ها و کاربرگ‌هایی در اختیار شرکت‌کنندگان قرار می‌گیرد. تسهیلگران دوره این کاربرگ‌ها و نتیجه‌ی انجام فعالیت‌ها را بررسی می‌کنند و به شرکت‌کنندگان بازخورد می‌دهند.