دوره «حل تعارض؛ نگاه از درون» بر ایجاد و پرورش خودآگاهی و همدلی به عنوان مهارت‌های کلیدی برای پیشگیری از بروز یا حل تعارض متمرکز است. شرکت‌کنندگان این دوره پس از شناخت تعارض، درک‌ ریشه‌های آن و نقش فرهنگ اجتماعی در شکل‌گیری تعارض‌ها، به درون خود رجوع می‌کنند تا نیازها انتظارات و احساسات خود به هنگام بروز تعارض را بشناسند. این بازشناسی از طریق اجرای بازی‌ها و فعالیت‌های آموزشی صورت می‌گیرد. این دوره بر اساس مدل تجربی طراحی شده است، به این معنا که یادگیری از طریق اجرای فعالیت‌ها میان شرکت‌کنندگان آغاز و با بحث و تبادل نظر در تالارهای گفت‌وگو درباره نتایج اجرای فعالیت‌ها تکمیل می‌شود.

این دوره با ارائهٔ یک طرح آموزشی مرتبط با سرفصل‌های آن پایان می‌یابد. طراحی این بستهٔ آموزشی از هفتهٔ اول دوره آغاز می‌شود و شما باید در طول دوره با همراهی تسهیلگران دوره طرح خود را تکمیل کنند. در پایان دوره با استفاده از بازخوردهای تسهیلگران و سایر شرکت کنندگان دوره، طرح درس را اصلاح و تکمیل می‌کنید و نسخهٔ نهایی آن را به عنوان پروژهٔ پایانی ارائه می‌دهید.