درباره‌ی کارگاه

تسهیل‌گریِ یادگیری، ساختنِ پُلی نامرئی میانِ تجربه‌ی یادگیری و امرِ جمعی است که من را به ما می‌رساند.
تسهیل‌گرِ یادگیری، خود عضوی از جامعه‌ی یادگیرندگان‌ است که ما را در من می‌جوید و من را در ما می‌یابد.

اما چگونه؟… همه‌ی این تعابیرِ خوش‌ آب و رنگ و دلربا چگونه به کار گرفته می‌شوند؟ این نقشِ ویژه چگونه در صحنه‌ی یادگیری اجرا می‌شود؟
واقعیت این است‌ که تسهیل‌گریِ یادگیری با علاقه‌مندیِ نظری و خطابه‌های نگرشی روی نمی‌دهد. تسهیل‌گریِ یادگیری مجموعه‌ای از مهارت‌های مبتنی بر روش است که در میدانِ عمل معنا می‌یابد. آن‌جا که باید از دیدنِ مو و ابرو فراتر رفت و پیچشِ مو و اِشارَت‌های ابرو را دید. این کارگاه، پیش‌درآمدی بر جعبه‌ابزارِ تسهیل‌گری است که نگاهی مقدماتی به مبانیِ چنین مهارت‌هایی دارد.

سرفصل‌های آموزشی

درونِ آینه‌ی روبه‌رو چه می‌بینی؟…
زمین‌شناسیِ تسهیل‌گری: شناختن‌ و شناساندن‌

تو ترجمانِ جهانی، بگو چه می‌بینی؟…
هوا‌شناسیِ تسهیل‌گری: بازنگری و بازشناسی‌

در آن دو چشمِ پُر از گفت‌وگو چه می‌بینی؟…
زیست‌شناسیِ‌ تسهیل‌گری: نگاهی به مهارت‌های رفتاری-ارتباطی، ذهنی-شناختی و‌ دیالوژیک

میانِ همهمه و های‌و‌هو چه می‌بینی؟…
ستاره‌شناسیِ تسهیل‌گری: نگاهی به مهارت‌های پایش

نحوه‌ی برگزاری

این کارگاهِ چهارجلسه‌ا‌ی با رویکردِ تعاملی و کاربردی، به روشِ بازخوانی و بازسازی برگزار می‌شود. هر جلسه‌، یک‌ونیم‌ ساعت است و در آن گزاره‌هایی تجربی از نبایدهای پیشنهادیِ تسهیل‌گری بازخوانی می‌شوند. سپس شرکت‌کنندگان با بازسازیِ دیالوژیکِ آن موقعیت‌ها به تحلیلِ نبایدها می‌پردازند و هر نمونه‌خوانی، دَرگاهی به مبانیِ یکی از جلوه‌های مهارتیِ تسهیل‌گری خواهد بود.