کارگاه تفکر سنجشگرانه روش‌ها و مهارت‌هایی را معرفی می‌کند که یک متفکر سنجشگر به آن‌ها نیاز دارد. تفکر سنجشگر یکی از اهرم‌های تبدیل شدن به شهروندی بهتر است؛ شهروندی که خلاقانه و منتقدانه فکر می‌کند و اندیشه‌های خود را به شیوه‌ای روشن و شفاف و مؤثر بیان می‌کند. این کارگاه معجزه نمی‌کند اما روش‌هایی را پیشنهاد می‌کند که با تمرین آن‌ها کم‌کم به متفکر سنجش‌گرتری تبدیل می‌شوید که بهتر فکر می‌کند و روشن‌ترحرف می‌زند و می‌نویسد.در این کارگاه ۵ هفته‌ای، با تعریف کارآمدی از تفکر نقادانه یا سنجش‌گرانه آشنا می‌شویم و با هم درباره این‌که چطور این مهارت آموخته می‌شود بحث می‌کنیم و از راه‌حل‌های پیشنهادی مثل سنجش‌گرانه خواندن و نوشتن برای بهبود نحوه تفکر خود و دانش‌آموزان‌مان استفاده می‌کنیم.