یک طرح جست‌وجوگرانه برای درس علوم-مراقب جریان خون باشیم!

هدف اولیه این بازی آشنایی دانش‌آموزان با عملکرد دستگاه قلبی-عروقی، بیماری‌های مرتبط با این دستگاه و اثر ورزش و تغذیه بر کنترل این بیماری‌ها است، اما هدف ثانوی و البته اصلی این طرح درس، تقویت مهارت‌های پژوهشگری و تمرین یادگیری در جریان جست‌وجو و آزمایش است. دانش‌آموزان حین اجرای یک آزمایش عملی یاد می‌گیرند که چه‌طور باید برای گردآوری اطلاعات و طراحی یک آزمایش علمی برنامه‌ریزی کرد، چه‌طور می‌توان منابع اطلاعاتی معتبر را یافت و میزان صحت و اعتبار منبع را سنجید، چه‌طور می‌توان یافته‌های جدید را با اطلاعات و تجربه‌های پیشین ترکیب کرد و چه‌طور می‌توان کار گروهی را پیش برد.