یادگیری مشارکتی در بوته آزمایش

این مقاله که از Harvard Education Letter، مجله‌ی تخصصی دانشکده‌ی آموزش دانشگاه هاروارد، به فارسی ترجمه شده است، پیش‌بینی می‌کند که یادگیری مشارکتی در آینده‌ای نه‌چندان دور در مدارس سراسر امریکا جایگزین روش‌های سنتی و مرسوم آموزش خواهد شد. با این حال، گروهی از کارشناسان و متخصصان با تکیه بر نتایج حاصل از پژوهش‌ها ابراز نگرانی کرده‌اند که به‌کار گیری ناقص یا اشتباه روش یادگیری مشارکتی مانعی بر تحقق اهدافی خواهد بود که از سوی مبدعان این شیوه‌ی آموزشی به عنوان مؤلفه‌های بنیادین یادگیری مشارکتی در نظر گرفته شده است.

مقاله با عنوان Putting Cooperative Learning to the Test و به قلم خانم لورل شِیپر والتر (Laurel Shaper Walters)، در  بهار سال ۲۰۰۰ و در جلد شانزدهم مجله منتشر شد. نویسنده در این به دو مؤلفه‌ی اساسی یادگیری مشارکتی اشاره می‌کند، مؤلفه‌هایی که ارتقای موفقیت تحصیلی بدون آن‌ها ممکن نیست: وابستگی متقابل در گروه و مسئولیت و پاسخ‌گویی دانش‌آموز در قبال آن‌چه در کلاس آموخته است. خانم والتر در ادامه توضیح می‌دهد که هر کدام از این مؤلفه‌ها را چه‌طور می‌توان در کلاس و در میان دانش‌آموزان تقویت کرد.