ژاکت عصبانیت

عصبانیت چه‌جور احساسی‌ است؟ و به هنگام عصبانیت چه واکنش‌هایی ممکن است از فرد سر بزند؟ این فعالیت برای پاسخ به این دو سؤال طراحی شده و فضایی برای دانش‌آموزان فراهم می‌کند که مهارت‌ خود در شناسایی احساس عصبانیت را تقویت و راه‌های عبور از آن را تمرین کنند.