فرمان هفتم

اینترنت مثل باقی پدیده‌ها هم امکانات مفید دارد، هم محتوای نامناسب.از مواجهه‌ی بچه‌ها با هرزه‌نگاری یا محتواهای ترسناک جلوگیری کنید و همزمان درباره‌ی دلیل نامناسب بودن آن‌ها توضیح دهید.