فرمان هشتم

پژوهش‌ها از ارتباط میان «اعتیاد به اینترنت» با اضطراب، افسردگی و اختلال خوردن حکایت دارند. عادت به استفاده‌ی درست از اینترنت را می‌توان از کودکی در افراد نهادینه کرد.