فرمان نهم

به جای محدود کردن نوجوانان در استفاده از اینترنت می‌توان همراه با آن‌ها این دنیای جذاب را شناخت، از تهدیدهای آن دوری کرد و از امکانات بی‌شمارش بهره گرفت.