تفکر سنجش‌گرانه؛ تفاوت میان استناج‌ها و پیش‌فرض‌ها

این مطلب ترجمه‌ی مقاله‌‌ی Distinguishing Between Inferences and Assumptions است که در وب‌سایت بنیاد تفکر انتقادی (The Foundation for Critical Thinking) منتشر شده است. این بنیاد با هدف ارتقای مهارت‌های آموزشگران در زمینه‌ی تفکر انتقادی فعالیت دارد و منابع اطلاعاتی در اختیار مشترکان و کاربران خود قرار می‌دهد. 

مقاله‌ی حاضر بخشی از یک سلسله مقاله با موضوع تفکر انتقادی است که به معرفی مؤلفه‌های گوناگون تفکر انتقادی می‌پردازد. این مقاله با تعریف کوتاه اما جامعی از تفکر انتقادی آغاز می‌شود و از این منظر که سنجش‌گرانه‌اندیشی به معنای «تجزیه و تحلیل بخش‌های مختلف فرآیند تفکر و استدلال است»، دو مورد از مؤلفه‌های ۹ گانه‌ی استدلال را بررسی می‌کند. همان‌طور که از عنوان مقاله پیدا است، «پیش‌فرض» و «استنتاج» دو مؤلفه مورد بحث هستند.