تعصب پنهان

محور اصلی این مقاله بررسی تعصب‌ها و کلیشه‌های ناپیدایی‌ است که در عمق ناخودآگاه ما حک شده‌اند و بر رفتار ما تأثیر می‌گذارند، بی‌آنکه از وجود آن‌ها باخبر باشیم. این نوشتار می‌کوشد نگاهی چند وجهی به تعصب‌ یا پیش‌داوری‌، کلیشه‌ یا تصور قالبی و تبعیض داشته باشد، انواع آشکار و پنهان آن‌ها را تعریف کند، ریشه‌‌ی آن‌ها را شناسایی کند، نحوه‌ی ماندگار شدن آن‌ها در ذهن را بررسی کند، به بروز آن‌ها در رفتار و آثار مخرب آن‌ها در سطح فردی و اجتماعی نگاهی بیاندازد، و در نهایت به این سؤال پاسخ دهد که چه‌طور می‌توان تعصب‌ها و کلیشه‌های پنهان را از عمق ناخودآگاه انسان بیرون کشید؟ 

بخشی از این مقاله به تشریح آزمون «تداعی ضمنی» اختصاص دارد و علاوه بر توصیف تصویری مراحل مختلف این آزمون، کاربرد آن در شناسایی تعصب‌های پنهان را توضیح داده است.