بازنگری در کلام روزمره ۱۹

پژوهشی که روی ۵۰۱ زن ۲۰ تا ۳۵ ساله نشان می‌دهد هر چه والدین بیشتر درباره وزن فرزند دخترشان اظهار نظر کرده‌اند، میزان نارضایتی او از اندام خود و میزان اضافه وزن او در بزرگسالی بیشتر شده است.