بازنگری در کلام روزمره ۱۲

بچه‌ها احترام گذاشتن را با گوش کردن به کلام شما و تماشای رفتارتان وقتی درباره‌ی دیگران اظهار نظر می‌کنید، یاد می‌گیرند.

وقتی راه رفتن، لباس پوشیدن یا حرف زدن دیگران را مسخره می‌کنید یا روی دیگران اسم می‌گذارید این پیام را به بچه‌ها می‌دهید که دست انداختن افراد و خندیدن به ویژگی‌های آن‌ها خوب و جالب است.