بازنگری در کلام روزمره ۱۱

واژه‌هایی که برای توصیف دیگران یا اشاره به آن‌ها به کار می‌بریم، بازتاب ذهنیت و تفکر ما است. 

بچه‌ها «احترام» به تنوع و تفاوت‌های افراد را از کلام ما درباره‌ی دیگران الگوبرداری می‌کنند و به هنگام صحبت از دیگران، انتخاب‌شان همان واژه‌هایی خواهد بود که ما معمولاً به کار می‌بریم.
وقتی در صحبت از دیگران، با کلامی محترمانه به ویژگی‌های آن‌ها اشاره می‌کنیم، این پیام را به بچه‌ها می‌دهیم که توانایی‌ها و ویژگی‌های ظاهری افراد شایسته احترام است.