بازنگری در کلام روزمره ۱۰

هر فرد توانایی‌ها، ناتوانی‌ها، مهارت‌ها و نقاط قوت و ضعف خاص خود را دارد. این یک ویژگی بشری است و کودکان هم از آن مستثنی نیستند.

به‌جای انتظار از فرزندتان که شبیه به دیگری شود، به این تفاوت‌ها احترام بگذارید و به او کمک کنید نقاط قوت و توانمندی‌هایش را بشناسد و تقویت کند.

مقایسه‌ی بچه‌ها با هم مخرب است و آثار ویران‌گری بر شخصیت و اعتماد به نفس آن‌ها دارد. وقتی فرزندان‌تان را با هم مقایسه می‌کنید، بذر کینه و جدایی میان آن‌ها می‌افکنید و ارتباط آن‌ها در بزرگ‌سالی را تحت تأثیر قرار می‌دهید.