اگر من جای او بودم

این بازی از جمله فعالیت‌های ایفای نقش است؛ به این معنا که دانش‌آموزان از طریق مشارکت در یک طرح نمایشی، یک موقعیت را تجربه می‌کنند. تعدادی داستانک به این فعالیت پیوست شده که هر کدام یک موقعیت اختلاف و تعارض را توصیف می‌کنند. شرکت‌کنندگان باید در قالب کار مشارکتی داستانک را تکمیل و آن را به‌صورت نمایش اجرا کنند. هدف اصلی این فعالیت ملموس شدن تعارض برای دانش‌آموزان و قرار دادن‌ آن‌ها در موقعیت‌ پیشگیری از بروز یا حل و فصل تعارض است.