امدادرسانی عاطفی به کودکان و نوجوانان

کودکان آسیب‌پذیرند، کنترلی بر محیط ندارند و با دیدن والدین و نزدیکان در بهت و حیرت و سوگواری احساس ناامنی می‌کنند. امدادگران می‌توانند احساس امنیت را به آن‌ها بازگردانند.